Услугата како Продажна Вештина

Наменета за:

 • Продажни службеници во малопродажни објекти и во В2В сегмент
 • Службеници во пост-продажба
 • Службеници во услужни дејности
 • Раководители на служби во услужни дејности
 • Продажни агенти и менаџери во В2В продажба

Цели:

 • Препознавање и градење на потребно ниво на почит за УСЛУГАТА како фактор на влијание врз деловните резултати и тоа преку идентификација на:
  • Клучните фактори што ја чинат УСЛУГАТА извонредна
  • Користа од вонсериска УСЛУГА
  • Бариерите за давање на потребно ниво на УСЛУГА
  • Потрeбата од прилагодување на различните стилови на однесување и комуникација (со клиентите)
  • Есенцијалните карактеристики на тековниот клиентски сервис и идентификација на неискористените потенцијали
 • Справување со секојдневниот стрес од работата со голем број на различни клиенти со различни карактеристики
 • Градење на нераскинлива врска помеѓу Продажбата (ШТО) и Услугата (КАКО) како фактори на успехот на пазарот

Содржина

 • Воведен модул – врската помеѓу Продажбата и Услугата – фактор на пазарен успех
 • Каде започнува извонредната УСЛУГА
  • Препознавање на клучните фактори за создавање на УСЛУГА која ги враќа или одвраќа клиентите
 • (ПРЕ)ПОЗНАВАЊЕ на Очекувањата
  • Познавањето на Очекувањата на Клиентите и нивно пресретнување како еден од најбитните фактори за извонредна УСЛУГА
 • Разбирање на различните стилови на КОМУНИКАЦИЈА
  • Клиентите имаат различни стилови на однесување и КОМУНИКАЦИЈА. Уметноста на прилагодувањето ја унапредува УСЛУГАТА. За тоа е потребно познавање на различните стилови, својот, како и стиловите на клиентите
 • ПРЕФОРМУЛИРАЊЕ – клуч кон подобро разбирање
  • Како да се каже „Не“, „Тоа не е моја работа“ или „Не знам“ без да се предизвика штета
 • Справување со „тешки“ клиенти
  • Дали „тешките“ клиенти навистина постојат?
 • Што може да биде подобро?
  • Осврт кон тековната пракса на Услуга кон Клиентите и идентификација на силните и слабите страни, можностите или заканите (вежба)
 • Претворање на жалбите и поплаките во Можности
  • Користа од поплаките
  • Пресретнување на поплаките
  • Do’s & Don’ts во процесот на справување со полаките
 • Услугата – како извор на Стресот и справувањето со него
  • Справувањето со големиот број различни клиенти со различни карактери води кон несакани, штетни ефекти – Ad hoc Stress Management
 • Завршен модул – Затворање на кругот – врската помеѓу Продажбата и Услугата – фактор на пазарен успех

Митко Керамитчиев

/

/

  /

  /

Информации за обуката:

Претплатете се

Доколку сакате да добивате известувања на e-mail за следните текстови и материјали оставете ја вашата e-mail адреса на полето подолу.

*Персоналните информации ќе бидат енкриптирани