Ефективен менаџмент

Наменета за:

 • Менаџери-раководители на било кое хиерархиско ниво
 • Претприемачи
 • Сопственици на мали и средни бизниси
 • Проектни менаџери
 • Лидери на групи
 • Млади менаџери

Цели:

 • Препознавање на барањата од современиот менаџер
 • Откривање на критичните ресурси во раководењето
 • Осознавање на клучните фактори на успехот во современиот менаџмент
 • Оспособување за оптимално искористување на потенцијалите на човечкиот ресурс
 • Вештина на адекватна употреба на времето како ресурс
 • Разбирање на стресот и ставање под контрола
 • Идентификација на корисни менаџмент алатки и техники применливи во специфичен контекст

Содржина

 • ОСНОВНИ ПСИХОЛОШКИ МЕНАЏМЕНТ ТЕХНИКИ
  • Модел на Прецизност
  • Специфицирање на резултати
  • Планирање и целна ориентација
  • Флексибилност
  • Интуиција во менаџментот
 • НЕВЕРБАЛНИ МЕНАЏМЕНТ ТЕХНИКИ
  • Рапорт
  • Основни репрезентативни системи
 • ВЕРБАЛНИ ТЕХНИКИ
  • Комуникациски круг
  • Рамка на согласување
  • Прерамување
  • Наведување

 

 • TIME MANAGEMENT
  • Матрица на приоритети
  • Одложување/Одолговлекување
  • Алатки за Time Management
 • STRESS MANAGEMENT
  • СТРЕС тест
  • Причини и симптоми на СТРЕС
  • Алатки за справување со СТРЕС
 • ПОМОШНИ ТЕХНИКИ
  • Breakdown технологија
  • Stretch Zone
  • SWOT
  • PEST
  • Boston Matrix
  • Johari Window
  • Mind Mapping
  • Системски дијаграми
  • Одредување на компетенција и ДЕЛЕГИРАЊЕ
 • Профил на успешен менаџер

Информации за обуката:

Митко Керамитчиев

Претплатете се

Доколку сакате да добивате известувања на e-mail за следните текстови и материјали оставете ја вашата e-mail адреса на полето подолу.

*Персоналните информации ќе бидат енкриптирани