Ефективно решавање проблеми и ситуации

Наменета за:

 • Менаџери-раководители на било кое хиерархиско ниво
 • Претприемачи
 • Сопственици на мали и средни бизниси
 • Проектни менаџери
 • Лидери на групи
 • Млади менаџери

Цели:

 • Идентификација на корисни менаџмент алатки и техники применливи во специфичен контекст
 • Оспособување за адекватна анализа на ситуација и избор на алатки и техники за решавање на проблемот
 • Стекнување на вештина на одредување на приоритети во зададена ситуација
 • Целисходно движење од проблем кон решение

Содржина

 • Дефинирање на проблемот
  • 5 WHY’s
  • Cause & Effect Analysis
  • CATWOE
 • Идентификација на околината на проблемот
  • SWOT
  • PEST
  • Porter’s Five Forces
  • Flow Charts
 • Генерирање можни решенија
  • Brainstroming
  • Reverse Brainstroming
  • SCAMPER
  • TRIZ
 • Анализа на ризик, претпоставки и влијанија
  • Анализа на ризик (ризик=возможност на настанот х неговата цена)
  • Failure Mode and Effects Analysis (FMEA)
  • The Ladder of Inference
 • Селекција на решени(е)ја
  • Cash Flow Forecasting
  • Cost/Benefit Analysis
  • Grid Analysis
  • Six Thinking Hats

Информации за обуката:

Митко Керамитчиев

Претплатете се

Доколку сакате да добивате известувања на e-mail за следните текстови и материјали оставете ја вашата e-mail адреса на полето подолу.

*Персоналните информации ќе бидат енкриптирани