Комуникациски Вештини

Наменета за:

 • Вработени лица во било кој сектор и на било кое хиерархиско ниво
 • Невработени лица пред старт на својата кариера
 • Секој кој сака да ги подобри своите комуникациски вештини на повисоко ниво

Цели:

 • Подигнување на ефективноста во комуникацијата преку:
  • Разбирање на комуникацискиот циклус
  • Препознавање на значењето на feedback-от во комуникацијата
  • Идентификација на комуникациските стилови
  • Методи за остварување на рапорт (комуникациски мост)
  • Превенирање на комуникациски недоразбирања
  • Справување со тешки и непријатни соговорници
  • Надминување на конфликти

Содржина

 • Воведен Модул
  • КОМУНИКАЦИСКИ МОСТ – Разбирање на Субјективната Стварност
   • Shannon-Weaver модел
   • Feedback – смисолот на комуникацијата
  • Комуникациски фактори
  • Видови на комуникација
   • Вербална комуникација
    • Вежба
   • Паравербална комуникација
    • Вежба
   • Модул 2 – КОМУНИЦИРАЊЕ ВО РАЗЛИЧНИ КОНТЕКСТИ
    • Прерамување
    • Критика без повреда
    • Справување со “тешки” и лути соговорници
    • Справување со критики и приговори
    • Преговарање
    • Техники/Тактики
    • Грешки
   • People oriented vs. Goals Oriented пристап

 

 • Модул 3 – СПОСОБНОСТИ НА УБЕДУВАЊЕ

 

 • Разбирање на другите / Себеразбирање
 • Каде започнува влијанието врз другите?
 • Принципи на убедување
 • Методи на убедување

 

 • Тест за одредување на сопствениот комуникациски стил
  • Прилагодување кон стилот на соговорникот

 

 • Модул 4. – Практични вежби
  • Case study (ies) – решавање на ситуација од реална деловна/животна ситуација
  • Најчести конфликтни ситуации

 

 • Затворање на тренингот
  • Профил на ефективен комуникатор
  • Q&A
  • Евалуација на тренингот

Информации за обуката:

Митко Керамитчиев

Претплатете се

Доколку сакате да добивате известувања на e-mail за следните текстови и материјали оставете ја вашата e-mail адреса на полето подолу.

*Персоналните информации ќе бидат енкриптирани