Лидерски менаџмент

Наменета за:

 • Менаџери-раководители на било кое хиерархиско ниво
 • Претприемачи
 • Сопственици на мали и средни бизниси
 • Проектни менаџери
 • Лидери на групи
 • Млади менаџери

Цели:

 • Разбирање на Лидерството како концепт
 • Освестување на разликите помеѓу лидерство и менаџмент
 • Осознавање на интерперсоналната комуникација како еден од клучните фактори на успехот во водењето
 • Демистификација на мотивацијата во социјалните и работни средини
 • Профилирање на успешен лидер

Содржина

o   Модул I. Концепти на Лидерство

 

•       Два најважни клуча за Ефективно Лидерство

•       Принципи на Лидерство

•       Фактори на Лидерство

•       Атрибути

•       Околина

•       Модели на Лидерство

•       Процес на впечатливо Лидерство

 

o   Модул II. Лидерство и Човечко Однесување

 

•       Хиерархија на Потреби според Маслов

•       Фактори на Мотивација според Херцберг

•       Теорија X и Теорија Y според Мек Грегор

•       Теорија на Очекувања

 

 

o   Модул III. Водење и Лидерство 

 

•       Цели

•       Супервизија

•       Инспирирање на вработените

•       Тренинг и Коучинг

•       Учење

•       Моќ и Лидерство

 

 

 • Модул IV. Комуникација и Лидерство

 

 • Комуникациски процес
 • Бариери во Комуникација
 • Активно слушање
 • Feedback
 • Невербална Комуникација
 • Совети за Ефективна Комуникација

 

 

 • Модул V. Мотивација и Лидерство

 

 • Два фактора за Мотивација
 • Моќ за Мотивирање
 • Советување
 • Оценка на учинокот

 

 

 • Модул VI. Лидерство – Карактер и Одлики

 

 • Стремеж кон совршенство
 • Карактеристики на голем лидер
 • Замки во Лидерството
 • Атрибути
 • Дали се менаџерите лидери? Дали се лидерите менаџери?

 

 

 • Модул VII. Лидерски Стилови

 

 

 • Модул VIII. Лидерство и Промената

 

 • Периоди на промена во организација
 • Прифаќање на Промената

Водење кон Промена

Информации за обуката:

Митко Керамитчиев

Претплатете се

Доколку сакате да добивате известувања на e-mail за следните текстови и материјали оставете ја вашата e-mail адреса на полето подолу.

*Персоналните информации ќе бидат енкриптирани