Лидерство

Наменета за:

 • Менаџери-раководители на било кое хиерархиско ниво
 • Претприемачи
 • Сопственици на мали и средни бизниси
 • Проектни менаџери
 • Лидери на групи
 • Млади менаџери

Цели:

 • Разбирање на Лидерството како концепт
 • Освестување на разликите помеѓу лидерство и менаџмент
 • Осознавање на интерперсоналната комуникација како еден од клучните фактори на успехот во водењето
 • Демистификација на мотивацијата во социјалните и работни средини
 • Профилирање на успешен лидер

Содржина

 • Вовед
  • Запознавање
  • Ice braking вежба
  • Профил на успешен лидер/менаџер
  • Тест за самооценување на мотивацијата за Лидерство
  • Dee Hock (VISA) 60” PhD in Leadership…
 • КОНЦЕПТИ НА ЛИДЕРСТВО И ЛИДЕРСКИ СТИЛОВИ
  • Теорија X-Y на Douglas McGregor
  • Теорија на мотивација на Frederick Herzberg
  • Теорија Z на William Ouchi
  • Основни лидерски стилови
  • Други лидерски стилови
  • Вежба…
 • КОМУНИКАЦИЈА И ЛИДЕРСТВО
  • Комуникациски циклус
  • Фактори кои влијаат на комуникацијата
  • Вежба
 • ЛИДЕРСТВО И ЧОВЕЧКОТО ОДНЕСУВАЊЕ
  • Abraham Maslow
   • Хиерархија на потреби
  • Вежба
   • Злоупотреба на моќ
  • МОТИВАЦИЈА И ЛИДЕРСТВО
   • Мотивациски и хигиенски фактори според Herzberg
   • Мотивациски фактори
   • Пигмалион ефект
  • МИСИЈА, ВИЗИЈА, ВРЕДНОСТИ
   • SMART концепт
   • Дискусија
   • Тест – Лидерство со визија
  • ЛИДЕР ИЛИ МЕНАЏЕР?
   • Лидерство vs Менаџмент
    • Разлики, сличности, заеднички именител
   • Вежба
  • ПРОФИЛ НА УСПЕШЕН ЛИДЕР/МЕНАЏЕР
   • Затворање на кругот
   • Совети од докажани лидери
   • Резиме и затворање на обуката

Информации за обуката:

Митко Керамитчиев

Претплатете се

Доколку сакате да добивате известувања на e-mail за следните текстови и материјали оставете ја вашата e-mail адреса на полето подолу.

*Персоналните информации ќе бидат енкриптирани