Преговарачки Техники и Вештини

Наменета за:

 • Продажни агенти
 • Менаџери на клучни клиенти
 • Супервизори на продажба
 • Раководители на продажба
 • Посредници во продажба

Цели:

 • Подобрување на перформансите во преговарањето преку:
  • Стекнување јасен увид во есенцијалните фактори на влијание во преговарачкиот процес
  • Јасно дефинирање на тоа што Е и што НЕ Е преговарање воопшто
  • Откривање на разликите во преговарачките пристапи
  • Точна идентификација на сите преговарачки фази
  • Развивање на чувство за препознавање на клучните преговарачки варијабли на другата страна
  • Ефективно мапирање на успешен преговарачки процес преку принципиелен пристап
  • Разбирање на скриените елементи и градење адекватна стратегија за успешно развивање и заокружување на преговарачкиот процес

Содржина

 • Вовед
  • Icebraking вежба
  • Прашалник
  • Мини тест
 • Комуникациските вештини во преговарачкиот процес
 • Прашални техники
 • Откривање на клиентските (партнерските)
  • Потреби
  • Мотиви
  • Приоритети
 • Вежба
 • Пристапи во Преговарањето
  • Различни пристапи – различни преговарачки стилови
 • Интегративен
 • Дистрибутивен
 • Фази во Преговарањето
 • Подготовка
  • (подфази на Подготовката)
 • Отворање
 • Спогодување
 • Затворање
 • Карактеристики на Преговарањето
  • Конфликт на интереси
  • Креирање на решение
 • Критични фактори (варијабли) во Преговарањето
  • Целите и интересите на страните
  • Меѓузависноста на страните
  • Историјата на соработката
  • Лицата инволвирани во процесот
  • Вештините за преговарање и убедување на преговарачите
  • Останати варијабли
 • Употреба и искористување на Отстапките
  • Компромис или нешто друго?
 • Препознавање на негативни трендови
 • „Одмрзнување“ на закочен преговарачки процес
  • Стратегии за успешно преговарање
  • Вежби
 • Сумирање и евалуација на тренингот

Информации за обуката:

Митко Керамитчиев

Претплатете се

Доколку сакате да добивате известувања на e-mail за следните текстови и материјали оставете ја вашата e-mail адреса на полето подолу.

*Персоналните информации ќе бидат енкриптирани