Продажен Менаџмент

Наменета за:

 • Менаџери/Супервизори/Раководители на продажба
 • Тим лидери
 • Перспективни продажни агенти со можност за напредување

Цели:

 • Подигнување на ефективноста на продажниот тим преку:
  • Јасна идентификација на клучните фактори за успех во раководењето со продажен тим
  • Препознавање на сопствениот менаџерски стил и неговата ефективност
  • Воспоставување на адекватен систем на мерење на резултатите на тимот и поединците од кои е составен и нивна мотивација
  • Целосна идентификација на сите релевантни точки кај клучниот клиент (технички, кадровски, процесни и сл.)
  • Развивање на потребните вештини за спроведување на сите потребни активности во раководењето со продажбата
  • Откривање на клучните елементи потребни за градење на чувство за приоритети и алокација на ресурси

Содржина

 • Вовед – Профил на успешен продажен менаџер-супервизор
  • Од продажен агент до продажен менаџер
 • Комуникација – основа на секој деловен процес
  • Фактори кои влијаат на комуникацијата
   • Вежба
  • Видови комуникација
   • Вежба – Одговорност во менаџирањето на продажни агенти – Ефективна комуникација
  • Активно слушање
  • Рапорт – видео клип
 • Улогата на менаџерите на продажба-супервизори
  • Вежба за (само)оценување и откривање на полињата за унапредување
  • Соработка со луѓе со различни стилови на комуникација и работа
  • Ефективни менаџмент состаноци
 • Стилови на менаџирање
  • Ориентација кон:
   • Задачи
   • Односи
  • Вежба – Case study, дискусија
 • Раководење со продажен тим
  • Предизвици на позицијата и правила за надминување на истите
  • Управување со
   • Територија
   • Клиенти
  • Вежба – Унапредување на тимскиот дух
  • Мотивација – видео клип
 • Планирање и таргетирање на продажбата
  • KPI’s (клучни индикатори)
   • Волумен на продажбата
   • Финансиски резултат
  • Паретово правило – примена во
   • Дистрибуција
   • Волумен на продажба
  • Известување – администрација во продажбата
  • SMART цели
  • Вежба – Мрежна анализа на конкуренцијата
 • Управување со човечкиот ресурс – продажните агенти
  • Регрутирање
  • Интервјуирање
  • Обучување
  • Отпуштање
  • Еволуција на тимот
   • Продажниот менаџер како лидер
  • Self Management
   • Управување со времето
    • Поставување на приоритети
     • Паретово правило – примена во управувањето со времето
     • Матрица на приоритети
     • KRA (Key Results Areas)
    • Вежба – ефективно искористување на времето
   • Завршен модул
    • Q&A
    • Видео за крај – Затворање на кругот – Профил на успешен менаџер/супервизор
    • Евалуација на тренингот

Информации за обуката:

Митко Керамитчиев

Претплатете се

Доколку сакате да добивате известувања на e-mail за следните текстови и материјали оставете ја вашата e-mail адреса на полето подолу.

*Персоналните информации ќе бидат енкриптирани