Справување со конфликти

Содржина

 • Вовед
  • Разбирање на конфликтот
 • 12 вештини за решавање на конфликти
  • Win/Win пристап
   • Како се однесуваме во конфликт
   • Разбирање на однесувањето во конфликт
   • Принципи на Win/Win  пристап
   • Кога Win/Win пристапот изгледа невозможен
  • Креативен одговор
   • Истражување на нашиот одговор кон конфликтот
    • Реакција или Одговор
   • Два модели на приод кон конфликтот
    • Перфекција и Откритие
   • Потрага по позитивен конфликт
   • Развивање на креативен одговор кон конфликтот
  • Емпатија
   • Смисолот и значењето на емпатијата
   • Вредноста на разликите
   • Блокади на емпатијата
   • Ефективна комуникација
  • Асертивност и асертивна комуникација
   • Разбирање на конфликтот од аспект на:
    • Агресивно
    • Пасивно и
    • Асертивно однесување
   • Потреби и права
  • Кооперативна моќ
   • Моќта и однесувањето
   • Основи за моќ
   • Лична моќ
   • Од „Јас мора/треба да…“ кон „Јас одлучувам да…“
   • Справување со моќни луѓе
  • Менаџирање на емоциите
   • Идентификација на емоциите и нивниот ефект
   • Изразување на емоциите
   • Справување со сопствената лутина
   • Справување со тешки емоции кај другите
  • Добра волја за решавање на конфликтот
   • Препознавање на сопствената добра волја и/или нејзино отсуство за решение
   • Проекција
   • Простување
   • Справување со недостатокот на добра волја кај другите
  • Мапирање на конфликтот
   • Што е мапирање
   • Чекори во мапирањето
   • Толкување на мапата
   • Кога да се користи мапа
  • Создавање/откривање опции
   • Креирање опции
   • Избор на опција
   • Акциски план/чекори
  • Преговарање
   • Критични точки во преговарањето
   • Идентификација на преговарачките варијабли
   • Надминување на отпорот кај другата страна
   • Одговор на нефер тактики
  • Медијација
   • Смисол и цел на медијацијата
   • Фази и вештини во медијацијата
   • Примена на клучни принципи и вештини на медијација во секојдневните конфликти
  • Проширување на перспективите
   • Промена на перспективата = промена на квалитетот на конфликтот
   • Акциски чекори кон проширување на перспективата
  • Вежби

Затворање и евалвација на тренингот

Информации за обуката:

Митко Керамитчиев

Претплатете се

Доколку сакате да добивате известувања на e-mail за следните текстови и материјали оставете ја вашата e-mail адреса на полето подолу.

*Персоналните информации ќе бидат енкриптирани