Консалтинг

Консалтинг УСЛУГИ

Во с’ржта на називот Aquila (Lat. Орел) е промена на перспективата. Решенијата на проблемите ретко се согледливи од исто рамниште како самиот проблем. Оттаму, тие се често појасно видливи со објективен поглед од страна.

Aquila им помага на организациите да го подобрат својот перформанс со анализа на постојната пракса како прв чекор и предлог план за раст и развој како следна фаза.

Иако специјализирани во областите на продажбата и дистрибуцијата, нашите активности се применуваат во поширока рамка и опфаќаат, но не се ограничуваат на: менаџмент на промени, развој на коучинг  и други вештини во равојни цели на човечкиот ресур, PMS (Perrormance Management System),односно поставување на систем за мерење на перформансите на вработените, анализа на работни процеси со цел да се откријат тесни грла, развојни стратегии и други активности со крајна цел – приближување на профитната стапка до својот оптимум.

Пример за консултантски процес:

Цели/Активности/Фази

  1. Изработка на Стратешки план
  2. Изработка на Буџет за деловна година
  3. Поставување на Контролинг систем
  4. Performance Management System
  5. Ревизија и адаптација на бизнис модел
  6. Воспоставување на Customer Retention Policy
  7. Изработка на Систематизација