ЗА ОРГАНИЗАЦИИ

ОБУКИ ЗА ОРГАНИЗАЦИИ

Промената на однесувањето на вработените, со цел од нивниот професионален ангажман да се извлече поголем дел од потенцијалот е ПРОЦЕС, не е настан. Не постојат резултати добиени преку ноќ.

Еден дел од тој процес е системот на обуки за развој на потребните вештини и примена на адекватните алатки за подигнување на учинокот.

AQUILA практикува интерактивен пристап во креирањето и во изведбата на тренинзите и обуките. Клиентот/компанијата учествува во фазата на креирање на прилагодениот тренинг, а неговите вработени, посетителите и слушателите се постојано инволвирани за време на сесијата, обезбедувајќи на тој начин комплетно разбирање и  способност за примена на предадениот концепт.

Тренингот секогаш може да биде ефективен, но тренинг во кој се  инкорпорирани основните вредности на компанијата носи неспоредливо поголем  квалитет.

Секоја компанија е приказна за себе, со сопствени специфики, стил, начин на комуникација и работење. Пристапот на AQUILA се базира на идентификација на потребите на клиентот, откривање на предизвиците и креирање решение кое ќе резултира во веќе постојните рамки на организацијата или сугерира нивно поместување.

Прилагоденото решение опфаќа организациски вокабулар, анализа на случаи, вежби и прашалници специфични за полето на операција на клиентот.

AQUILA разбира и прифаќа дека секоја организација има сопствена визија. Тој факт, во комбинација со вечната потреба за подобар учинок на било која работна позиција, лежи во срцето на пристапот во креирањето на прилагодените решенија.

AQUILA нуди прилагодени тренинг решенија во следниве области:

-Комуникациски вештини

-Управување со време

-Контрола на стрес

-Себе менаџмент

-Асертивна комуникација

-Справување со конфликти

Лични и меки вештини
Продажба и Преговарање

-Преговарачки Техники и Вештини

-Продажни техники и Вештини

-B2B Продажба

-B2C Продажба

-Телефонска Продажба

-Продажен Менаџмент

-Услугата како продажна Вештина

-Ефективно решавање проблеми и ситуации

-Лидерство

-Лидерски менаџмент

-Мотивација на работно место

-Организациски вештини

-Тимски Менаџмент

Менаџмент и Лидерство
Одржување на однос со клиенти

-Customer Service Excellence

-Prospecting & Clients’ Qualifying Training

-Accounts Receivable Managment

-Key Account Managment

-Procurement managment

-Подигнување на клиентското задоволство

Лични и меки вештини

-Комуникациски вештини

-Управување со време

-Контрола на стрес

-Себе менаџмент

-Асертивна комуникација

-Справување со конфликти

Продажба и Преговарање

-Преговарачки Техники и Вештини

-Продажни техники и Вештини

-B2B Продажба

-B2C Продажба

-Телефонска Продажба

-Продажен Менаџмент

-Услугата како продажна Вештина

Менаџмент и Лидерство

-Ефективно решавање проблеми и ситуации

-Лидерство

-Лидерски менаџмент

-Мотивација на работно место

-Организациски вештини

-Тимски Менаџмент

Одржување на однос со клиенти

-Customer Service Excellence

-Prospecting & Clients’ Qualifying Training

-Accounts Receivable Managment

-Key Account Managment

-Procurement managment

-Подигнување на клиентското задоволство