Self Management (зголемување на сопствениот перформанс)

Наменета за:

 • Менаџери-раководители на ниско до средно хиерархиско ниво
 • Претприемачи
 • Сопственици на мали и средни бизниси
 • Проектни менаџери
 • Лидери на групи
 • Млади менаџери

Цели:

 • Запознавање со основите на менаџментот
 • Идентификација на потребни знаења, вештини и компетенции за модерниот менаџер
 • Препознавање на предизвиците од мотивацијата на вработените како предуслов за успех на тимот
 • Увид во расположливите ресурси – алатки и техники за справување со секојдневните предизвици
 • Профилирање на успешен менаџер

Содржина

 • Вовед – Од Management кон Self-Management
  • Профил на успешен менаџер
  • Што е менаџмент?
 • Комуникација – основа на секој деловен процес
  • Комуникацијата и интелигенцијата
  • Фактори кои влијаат на комуникацијата
  • Комуникација во деловно окружување
  • Комуникациски стилови
 • Комуникација и менаџмент
  • Типови на комуникација во деловно опкружување
  • Мотивација
  • Делегирање на работни задачи
 • Self-Management
  • Планирање на работни процеси и задачи
  • Организирање
  • Замките на микро-менаџментот
  • Поставување цели
 • Заклучок – Од Management кон Self-Management – затворање на кругот
  • Од мотивација кон само-мотивација
  • Која е врската помеѓу менаџментот-(само)мотивацијата-одлуките-ризикот и Успехот?

Информации за обуката:

Митко Керамитчиев

Претплатете се

Доколку сакате да добивате известувања на e-mail за следните текстови и материјали оставете ја вашата e-mail адреса на полето подолу.

*Персоналните информации ќе бидат енкриптирани